SMD分流器

FASE series
FASEM series
FASEP series
FASEH(P) series
FASEF series
点击展开条件搜索框
  • 产品型号

  • {/php}
  • 功率(W)

  • 电阻

  • 精度

  • 规格书

SMD分流器 筛选型号个数:共 5 个,请查看下方表格。

系列标题 功率(W) 电阻 精度 规格书 样品申请
FASE
3W-7W 0.2-5.0mΩ 0.5%,1%,2%,5%
-
FASEM
3W-5W 0.3-5.0mΩ 0.5%,1%,2%,5%
-
FASEP
3W-5W 0.2-4.0mΩ 0.5%,1%,2%,5%
-
FASEH(P)
2W-7W 0.5-50.0mΩ 0.5%,1%,2%,5%
-
FASEF
0.5W-3.0W 5-150mΩ 0.5%,1%,2%,5%
-

* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准

系列标题

联系我们

  • 资料名称