灌封变压器

FAPE2004
FAPE2006
FAPE2010
FAPE3005
FAPE3008
FAPE3010
FAPE3012
FAPE3015
FAPE3018
FAPE3018
FAPE3813
FAPE4214
FAPE4816
FAPE5418
FAPE6623
FAPE6634
FAPE6634
FAUI3005
FAUI3007
FAUI3010
FAUI3016
FAUI3908
FAUI3910
FAUI3913
FAUI3917
FAUI3921
FAUI4817
FAUI4826
点击展开条件搜索框
  • 产品型号

  • {/php}
  • 系列

  • 输出功率(W)

  • 输入电压(V)

  • 输出电流(mA)

  • 输出电压(V)

  • 空载电压(V)

  • 绕组数

  • 环境温度(℃)

灌封变压器 筛选型号个数:共 28 个,请查看下方表格。

系列标题 输出功率(W) 输入电压(V) 输出电流(mA) 输出电压(V) 空载电压(V) 环境温度(℃) 绕组数 认证 规格书 样品申请
FAPE2004xx
0.08 115-230 4.44-13.3 6-18 9.2-27.2 - - UL VDE CQC UKCA TUV CE
-
FAPE200401
0.08W 230V 13.3mA 6.0V 9.2V ta70°C 单路 -
FAPE200402
0.08W 230V 8.88mA 9.0V 13.6V ta70°C 单路 VDE
FAPE200403
0.08W 230V 6.67mA 12.0V 18.3V ta70°C 单路 UL VDE CQC
FAPE200404
0.08W 230V 5.33mA 15.0V 22.6V ta70°C 单路 UL VDE CQC
FAPE200405
0.08W 230V 4.44mA 18.0V 27.2V ta70°C 单路 UL VDE CQC
FAPE200406
0.08W 115V 13.3mA 6.0V 9.2V ta70°C 单路 UL VDE CQC
FAPE200407
0.08W 115V 8.88mA 9.0V 13.6V ta70°C 单路 UL VDE CQC
FAPE200408
0.08W 115V 6.67mA 12.0V 18.3V ta70°C 单路 UL VDE CQC
FAPE200409
0.08W 115V 5.33mA 15.0V 22.6V ta70°C 单路 UL VDE CQC
FAPE200410
0.08W 115V 4.44mA 18.0V 27.2V ta70°C 单路 UL VDE CQC
FAPE2006xx
0.35 115,230 7-58 6-24 10.8-41.9 - - UL VDE
-
FAPE200601
0.35W 230V 58.0mA 6.0V 10.8V ta70°C 单路 UL
FAPE200602
0.35W 230V 39.0mA 9.0V 16.5V ta70°C 单路 UL VDE
FAPE200603
0.35W 230V 29.0mA 12.0V 21.9V ta70°C 单路 UL
FAPE200604
0.35W 230V 23.0mA 15.0V 27.0V ta70°C 单路 UL
FAPE200605
0.35W 230V 19.0mA 18.0V 31.5V ta70°C 单路 UL
FAPE200606
0.35W 230V 14.0mA 24.0V 41.7V ta70°C 单路 UL
FAPE200607
0.35W 230V 29.0mA 2*6.0V 2*10.95V ta70°C 双路 UL
FAPE200608
0.35W 230V 19.0mA 2*9.0V 2*15.6V ta70°C 双路 UL
FAPE200609
0.35W 230V 14.0mA 2*12.0V 2*20.7V ta70°C 双路 UL
FAPE200610
0.35W 230V 12.0mA 2*15.0V 2*26.0V ta70°C 双路 UL
FAPE200611
0.35W 230V 9.5mA 2*18.0V 2*31.2V ta70°C 双路 UL
FAPE200612
0.35W 230V 7.0mA 2*24.0V 2*41.9V ta70°C 双路 UL
FAPE200613
0.35W 115V 58.0mA 6.0V 10.8V ta70°C 单路 UL CE
FAPE200614
0.35W 115V 39.0mA 9.0V 16.5V ta70°C 单路 UL
FAPE200615
0.35W 115V 29.0mA 12.0V 21.9V ta70°C 单路 UL
FAPE200616
0.35W 115V 23.0mA 15.0V 27.0V ta70°C 单路 UL
FAPE200617
0.35W 115V 19.0mA 18.0V 31.5V ta70°C 单路 UL
FAPE200618
0.35W 115V 14.0mA 24.0V 41.7V ta70°C 单路 UL
FAPE200619
0.35W 115V 29.0mA 2*6.0V 2*10.95V ta70°C 双路 UL
FAPE200620
0.35W 115V 19.0mA 2*9.0V 2*15.6V ta70°C 双路 UL
FAPE200621
0.35W 115V 14.0mA 2*12.0V 2*20.7V ta70°C 双路 UL
FAPE200622
0.35W 115V 12.0mA 2*15.0V 2*26.0V ta70°C 双路 UL
FAPE200623
0.35W 115V 9.5mA 2*18.0V 2*31.2V ta70°C 双路 UL
FAPE200624
0.35W 115V 7.0mA 2*24.0V 2*41.9V ta70°C 双路 VDE CQC
FAPE2010xx
0.50-0.60 115,230 10-100 6-24 8.9-39.6 - - VDE
-
FAPE201011
0.50W 230V 83.0mA 6.0V 8.9V ta70°C 单路 UL CE
FAPE201012
0.50W 230V 55.0mA 9.0V 13.5V ta70°C 单路 UL CE
FAPE201013
0.50W 230V 42.0mA 12.0V 19.4V ta70°C 单路 UL
FAPE201014
0.50W 230V 34.0mA 15.0V 24.6V ta70°C 单路 UL CE
FAPE201015
0.50W 230V 28.0mA 18.0V 29.5V ta70°C 单路 UL CE
FAPE201016
0.50W 230V 21.0mA 24.0V 39.6V ta70°C 单路 UL CE
FAPE201017
0.50W 230V 42.0mA 2*6.0V 2*9.6V ta70°C 双路 UL
FAPE201018
0.50W 230V 28.0mA 2*9.0V 2*15.2V ta70°C 双路 UL CE
FAPE201019
0.50W 230V 21.0mA 2*12.0V 2*19.1V ta70°C 双路 UL CE
FAPE201020
0.50W 230V 16.0mA 2*15.0V 2*23.3V ta70°C 双路 UL CE
FAPE201021
0.50W 230V 14.0mA 2*18.0V 2*29.2V ta70°C 双路 UL CE
FAPE201022
0.50W 230V 10.0mA 2*24.0V 2*38.8V ta70°C 双路 UL CE
FAPE201023
0.50W 115V 83.0mA 6.0V 8.9V ta70°C 单路 UL CE
FAPE201024
0.50W 115V 55.0mA 9.0V 13.5V ta70°C 单路 UL CE
FAPE201025
0.50W 115V 42.0mA 12.0V 19.4V ta70°C 单路 UL CE
FAPE201026
0.50W 115V 34.0mA 15.0V 24.6V ta70°C 单路 UL CE
FAPE201027
0.50W 115V 28.0mA 18.0V 29.5V ta70°C 单路 UL CE
FAPE201028
0.50W 115V 21.0mA 24.0V 39.6V ta70°C 单路 UL CE
FAPE201029
0.50W 115V 42.0mA 2*6.0V 2*9.6 ta70°C 双路 UL CE
FAPE201030
0.50W 115V 28.0mA 2*9.0V 2*15.2V ta70°C 双路 UL
FAPE201031
0.50W 115V 21.0mA 2*12.0V 2*19.1V ta70°C 双路 UL CE
FAPE201032
0.50W 115V 16.0mA 2*15.0V 2*23.3V ta70°C 双路 UL CE
FAPE201033
0.50W 115V 14.0mA 2*18.0V 2*29.2V ta70°C 双路 UL CE
FAPE201034
0.50W 115V 10.0mA 2*24.0V 2*38.8V ta70°C 双路 UL CE
FAPE201035
0.60W 230V 100mA 6.0V 11.5V ta40°C 单路 UL CE
FAPE201036
0.60W 230V 67.0mA 9.0V 14.5V ta40°C 单路 UL VDE CE
FAPE201037
0.60W 230V 50.0mA 12.0V 18.5V ta40°C 单路 UL VDE CE
FAPE201038
0.60W 230V 40.0mA 15.0V 22.5V ta40°C 单路 UL CE
FAPE201039
0.60W 230V 33.0mA 18.0V 26.5V ta40°C 单路 UL CE
FAPE201040
0.60W 230V 25.0mA 24.0V 33.6V ta40°C 单路 UL CE
FAPE201041
0.60W 230V 50.0mA 2*6.0V 2*11.5V ta40°C 双路 UL CE
FAPE201042
0.60W 230V 33.0mA 2*9.0V 2*14.5V ta40°C 双路 UL CE
FAPE201043
0.60W 230V 25.0mA 2*12.0V 2*18.5V ta40°C 双路 UL CE
FAPE201044
0.60W 230V 20.0mA 2*15.0V 2*24.5V ta40°C 双路 UL CE
FAPE201045
0.60W 230V 16.0mA 2*18.0V 2*27.5V ta40°C 双路 UL CE
FAPE201046
0.60W 230V 13.0mA 2*24.0V 2*35.5V ta40°C 双路 UL CE
FAPE201047
0.60W 115V 100mA 6.0V 11.5V ta40°C 单路 UL CE
FAPE201048
0.60W 115V 67.0mA 9.0V 14.5V ta40°C 单路 UL CE
FAPE201049
0.60W 115V 50.0mA 12.0V 18.5V ta40°C 单路 UL VDE CE
FAPE201050
0.60W 115V 40.0mA 15.0V 22.5V ta40°C 单路 UL CE
FAPE201051
0.60W 115V 33.0mA 18.0V 26.5V ta40°C 单路 UL CE
FAPE201052
0.60W 115V 25.0mA 24.0V 33.6V ta40°C 单路 UL CE
FAPE201053
0.60W 115V 50.0mA 2*6.0V 2*11.5V ta40°C 双路 UL
FAPE201054
0.60W 115V 33.0mA 2*9.0V 2*14.5V ta40°C 双路 UL CE
FAPE201055
0.60W 115V 25.0mA 2*12.0V 2*18.5V ta40°C 双路 UL CE
FAPE201056
0.60W 115V 20.0mA 2*15.0V 2*24.5V ta40°C 双路 UL CE
FAPE201057
0.60W 115V 16.0mA 2*18.0V 2*27.5V ta40°C 双路 UL CE
FAPE201058
0.60W 115V 13.0mA 2*24.0V 2*35.5V ta40°C 双路 UL CE
FAPE3005xx
0.60 115,230 12-100 6-24 9.94-39.8 - - VDE CQC
-
FAPE300513
0.60W 230V 100mA 6.0V 9.94V ta40°C 单路 UL CE
FAPE300514
0.60W 230V 67.0mA 9.0V 14.95V ta40°C 单路 UL CE
FAPE300515
0.60W 230V 50.0mA 12.0V 19.9V ta40°C 单路 UL VDE CQC
FAPE300516
0.60W 230V 40.0mA 15.0V 24.9V ta40°C 单路 UL CE
FAPE300517
0.60W 230V 33.0mA 18.0V 29.9V ta40°C 单路 UL
FAPE300518
0.60W 230V 25.0mA 24.0V 39.8V ta40°C 单路 UL CE
FAPE300519
0.60W 230V 50.0mA 2*6.0V 2*9.94V ta40°C 双路 UL CE
FAPE300520
0.60W 230V 33.0mA 2*9.0V 2*14.95V ta40°C 双路 UL CE
FAPE300521
0.60W 230V 25.0mA 2*12.0V 2*19.9V ta40°C 双路 UL CE
FAPE300522
0.60W 230V 20.0mA 2*15.0V 2*24.9V ta40°C 双路 UL CE
FAPE300523
0.60W 230V 16.0mA 2*18.0V 2*29.9V ta40°C 双路 UL CE
FAPE300524
0.60W 230V 13.0mA 2*24.0V 2*39.8V ta40°C 双路 UL CE
FAPE300525
0.60W 115V 100mA 6.0V 9.94V ta40°C 单路 UL CE
FAPE300526
0.60W 115V 67.0mA 9.0V 14.95V ta40°C 单路 UL CE
FAPE300527
0.60W 115V 50.0mA 12.0V 19.9V ta40°C 单路 UL CE
FAPE300528
0.60W 115V 40.0mA 15.0V 24.9V ta40°C 单路 UL CE
FAPE300529
0.60W 115V 33.0mA 18.0V 29.9V ta40°C 单路 UL CE
FAPE300530
0.60W 115V 25.0mA 24.0V 39.8V ta40°C 单路 UL CE
FAPE300531
0.60W 115V 50.0mA 2*6.0V 2*9.94V ta40°C 双路 UL CE
FAPE300532
0.60W 115V 33.0mA 2*9.0V 2*14.95V ta40°C 双路 UL CE
FAPE300533
0.60W 115V 25.0mA 2*12.0V 2*19.9V ta40°C 双路 UL CE
FAPE300534
0.60W 115V 20.0mA 2*15.0V 2*24.9V ta40°C 双路 UL CE
FAPE300535
0.60W 115V 16.0mA 2*18.0V 2*29.9V ta40°C 双路 UL CE
FAPE300536
0.60W 115V 13.0mA 2*24.0V 2*39.8V ta40°C 双路 UL CE
FAPE300537
0.60W 2*115V 100mA 6.0V 9.94V ta40°C 三路 UL CE
FAPE300538
0.60W 2*115V 67.0mA 9.0V 14.95V ta40°C 三路 UL CE
FAPE300539
0.60W 2*115V 50.0mA 12.0V 19.9V ta40°C 三路 UL CE
FAPE300540
0.60W 2*115V 40.0mA 15.0V 24.9V ta40°C 三路 UL CE
FAPE300541
0.60W 2*115V 33.0mA 18.0V 29.9V ta40°C 三路 UL CE
FAPE300542
0.60W 2*115V 25.0mA 24.0V 39.8V ta40°C 三路 UL CE
FAPE300543
0.60W 2*115V 50.0mA 2*6.0V 2*9.94V ta40°C 四路 UL CE
FAPE300544
0.60W 2*115V 33.0mA 2*9.0V 2*14.95V ta40°C 四路 UL CE
FAPE300545
0.60W 2*115V 25.0mA 2*12.0V 2*19.9V ta40°C 四路 UL CE
FAPE300546
0.60W 2*115V 20.0mA 2*15.0V 2*24.9V ta40°C 四路 UL CE
FAPE300547
0.60W 2*115V 16.0mA 2*18.0V 2*29.9V ta40°C 四路 UL CE
FAPE300548
0.60W 2*115V 13.0mA 2*24.0V 2*39.8V ta40°C 四路 UL
FAPE3008xx
1.40 115,230 29-233 6-24 11.0-41.5 - - UL VDE CQC
-
FAPE300811
1.40W 230V 155mA 9.0V 16.0V ta70°C 单路 UL CE
FAPE300812
1.40W 230V 116mA 12.0V 21.0V ta70°C 单路 UL CE
FAPE300813
1.40W 230V 93.0mA 15.0V 26.2V ta70°C 单路 UL CE
FAPE300814
1.40W 230V 77.0mA 18.0V 30.5V ta70°C 单路 UL CE
FAPE300815
1.40W 230V 58.0mA 24.0V 41.5V ta70°C 单路 UL CE
FAPE300816
1.40W 230V 116mA 2*6.0V 2*11.0V ta70°C 双路 UL CE
FAPE300817
1.40W 230V 77.0mA 2*9.0V 2*16.0V ta70°C 双路 UL CE
FAPE300818
1.40W 230V 58.0mA 2*12.0V 2*21.0V ta70°C 双路 UL CE
FAPE300819
1.40W 230V 47.0mA 2*15.0V 2*26.2V ta70°C 双路 UL CE
FAPE300820
1.40W 230V 39.0mA 2*18.0V 2*30.5V ta70°C 双路 UL CE
FAPE300821
1.40W 230V 29.0mA 2*24.0V 2*41.5V ta70°C 双路 UL CE
FAPE300822
1.40W 115V 233mA 6.0V 11.0V ta70°C 单路 UL CE
FAPE300823
1.40W 115V 155mA 9.0V 16.0V ta70°C 单路 UL CE
FAPE300824
1.40W 115V 116mA 12.0V 21.0V ta70°C 单路 UL CE
FAPE300825
1.40W 115V 93.0mA 15.0V 26.2V ta70°C 单路 UL CE
FAPE300826
1.40W 115V 77.0mA 18.0V 30.5V ta70°C 单路 UL CE
FAPE300827
1.40W 115V 58.0mA 24.0V 41.5V ta70°C 单路 UL CE
FAPE300829
1.40W 115V 77.0mA 2*9.0V 2*16.0V ta70°C 双路 UL CE
FAPE300830
1.40W 115V 58.0mA 2*12.0V 2*21.0V ta70°C 双路 UL CE
FAPE300831
1.40W 115V 47.0mA 2*15.0V 2*26.2V ta70°C 双路 UL CE
FAPE300832
1.40W 115V 39.0mA 2*18.0V 2*30.5V ta70°C 双路 UL CE
FAPE300833
1.40W 115V 29.0mA 2*24.0V 2*41.5V ta70°C 双路 UL CE
FAPE300834
1.40W 2*115V 233mA 6.0V 11.0V ta70°C 三路 UL CE
FAPE300835
1.40W 2*115V 155mA 9.0V 16.0V ta70°C 三路 UL CE
FAPE300836
1.40W 2*115V 116mA 12.0V 21.0V ta70°C 三路 UL CE
FAPE300837
1.40W 2*115V 93.0mA 15.0V 26.2V ta70°C 三路 UL CE
FAPE300838
1.40W 2*115V 77.0mA 18.0V 30.5V ta70°C 三路 UL CE -
FAPE300839
1.40W 2*115V 58.0mA 24.0V 41.5V ta70°C 三路 UL CE
FAPE300840
1.40W 2*115V 116mA 2*6.0V 2*11.0V ta70°C 四路 UL CE
FAPE300841
1.40W 2*115V 77.0mA 2*9.0V 2*16.0V ta70°C 四路 UL CE
FAPE300842
1.40W 2*115V 58.0mA 2*12.0V 2*21.0V ta70°C 四路 UL CE
FAPE300843
1.40W 2*115V 47.0mA 2*15.0V 2*26.2V ta70°C 四路 UL CE
FAPE300844
1.40W 2*115V 39.0mA 2*18.0V 2*30.5V ta70°C 四路 UL CE
FAPE300845
1.40W 2*115V 29.0mA 2*24.0V 2*41.5V ta70°C 四路 UL CE
FAPE3010xx
1-1.5 115,230 21-250 6-24 8.3-43.3 - - UL VDE CQC
-
FAPE301049
1.0 230 167 6.0 8.5 ta70 单路 UL CE
FAPE301050
1.0 230 111 9.0 12.45 ta70 单路 UL CE
FAPE301051
1.0 230 83.0 12.0 16.3 ta70 单路 UL CE
FAPE301052
1.0 230 67.0 15.0 20.2 ta70 单路 UL CE
FAPE301053
1.0 230 56.0 18.0 24.2 ta70 单路 UL CE
FAPE301054
1.0 230 42.0 24.0 32.2 ta70 单路 UL CE
FAPE301055
1.0 230 83.0 2*6.0 2*8.3 ta70 双路 UL CE
FAPE301056
1.0 230 56.0 2*9.0 2*11.9 ta70 双路 UL CE
FAPE301057
1.0 230 42.0 2*12.0 2*16.2 ta70 双路 UL CE
FAPE301058
1.0 230 33.0 2*15.0 2*20.4 ta70 双路 UL CE
FAPE301059
1.0 230 28.0 2*18.0 2*24.2 ta70 双路 UL CE
FAPE301060
1.0 230 21.0 2*24.0 2*32.1 ta70 双路 UL CE
FAPE301061
1.0 115 167 6.0 8.5 ta70 单路 UL CE
FAPE301062
1.0 115 111 9.0 12.45 ta70 单路 UL CE
FAPE301063
1.0 115 83.0 12.0 16.3 ta70 单路 UL CE
FAPE301064
1.0 115 67.0 15.0 20.2 ta70 单路 UL CE
FAPE301065
1.0 115 56.0 18.0 24.2 ta70 单路 UL CE
FAPE301066
1.0 115 42.0 24.0 32.2 ta70 单路 UL CE
FAPE301067
1.0 115 83.0 2*6.0 2*8.3 ta70 双路 UL CE
FAPE301068
1.0 115 56.0 2*9.0 2*11.9 ta70 双路 UL CE
FAPE301069
1.0 115 42.0 2*12.0 2*16.2 ta70 双路 UL CE
FAPE301070
1.0 115 33.0 2*15.0 2*20.4 ta70 双路 UL CE
FAPE301071
1.0 115 28.0 2*18.0 2*24.2 ta70 双路 UL CE
FAPE301072
1.0 115 21.0 2*24.0 2*32.1 ta70 双路 UL CE
FAPE301073
1.0 2*115 167 6.0 8.5 ta70 三路 UL CE
FAPE301074
1.0 2*115 111 9.0 12.45 ta70 三路 UL CE
FAPE301075
1.0 2*115 83.0 12.0 16.3 ta70 三路 UL CE
FAPE301076
1.0 2*115 67.0 15.0 20.2 ta70 三路 UL CE
FAPE301077
1.0 2*115 56.0 18.0 24.2 ta70 三路 UL CE
FAPE301078
1.0 2*115 42.0 24.0 32.2 ta70 三路 UL CE
FAPE301079
1.0 2*115 83.0 2*6.0 2*8.3 ta70 四路 UL CE
FAPE301080
1.0 2*115 56.0 2*9.0 2*11.9 ta70 四路 UL CE
FAPE301081
1.0 2*115 42.0 2*12.0 2*16.2 ta70 四路 UL CE
FAPE301082
1.0 2*115 33.0 2*15.0 2*20.4 ta70 四路 UL CE
FAPE301083
1.0 2*115 28.0 2*18.0 2*24.2 ta70 四路 UL CE
FAPE301084
1.0 2*115 21.0 2*24.0 2*32.1 ta70 四路 UL CE
FAPE301085
1.20 230 200 6.0 8.3 ta70 单路 UL CE
FAPE301086
1.20 230 133 9.0 12.5 ta70 单路 UL CE
FAPE301087
1.20 230 100 12.0 16.6 ta70 单路 UL CE
FAPE301088
1.20 230 80.0 15.0 20.8 ta70 单路 UL CE
FAPE301089
1.20 230 66.0 18.0 25.7 ta70 单路 UL CE
FAPE301090
1.20 230 50.0 24.0 33.3 ta70 单路 UL CE
FAPE301091
1.20 230 100 2*6.0 2*8.3 ta70 双路 UL CE
FAPE301092
1.20 230 66.0 2*9.0 2*12.5 ta70 双路 UL CE
FAPE301093
1.20 230 50.0 2*12.0 2*16.6 ta70 双路 UL CE
FAPE301094
1.20 230 40.0 2*15.0 2*20.8 ta70 双路 UL CE
FAPE301095
1.20 230 33.0 2*18.0 2*25.7 ta70 双路 UL CE
FAPE301096
1.20 230 25.0 2*24.0 2*33.3 ta70 双路 UL CE
FAPE301097
1.20 115 200 6.0 8.3 ta70 单路 UL CE
FAPE301098
1.20 115 133 9.0 12.5 ta70 单路 UL CE
FAPE301099
1.20 115 100 12.0 16.6 ta70 单路 UL CE
FAPE3010100
1.20 115 80.0 15.0 20.8 ta70 单路 UL CE
FAPE3010101
1.20 115 66.0 18.0 25.7 ta70 单路 UL CE
FAPE3010102
1.20 115 50.0 24.0 33.3 ta70 单路 UL CE
FAPE3010103
1.20 115 100 2*6.0 2*8.3 ta70 双路 UL CE
FAPE3010104
1.20 115 66.0 2*9.0 2*12.5 ta70 双路 UL CE
FAPE3010105
1.20 115 50.0 2*12.0 2*16.6 ta70 双路 UL CE
FAPE3010106
1.20 115 40.0 2*15.0 2*20.8 ta70 双路 UL CE
FAPE3010107
1.20 115 33.0 2*18.0 2*25.7 ta70 双路 UL CE
FAPE3010108
1.20 115 25.0 2*24.0 2*33.3 ta70 双路 UL CE
FAPE3010109
1.20 2*115 200 6.0 8.3 ta70 三路 UL CE
FAPE3010110
1.20 2*115 133 9.0 12.5 ta70 三路 UL CE
FAPE3010111
1.20 2*115 100 12.0 16.6 ta70 三路 UL CE
FAPE3010112
1.20 2*115 80.0 15.0 20.8 ta70 三路 UL CE
FAPE3010113
1.20 2*115 66.0 18.0 25.7 ta70 三路 UL CE
FAPE3010114
1.20 2*115 50.0 24.0 33.3 ta70 三路 UL CE
FAPE3010115
1.20 2*115 100 2*6.0 2*8.3 ta70 四路 UL CE
FAPE3010116
1.20 2*115 66.0 2*9.0 2*12.5 ta70 四路 UL CE
FAPE3010117
1.20 2*115 50.0 2*12.0 2*16.6 ta70 四路 UL CE
FAPE3010118
1.20 2*115 40.0 2*15.0 2*20.8 ta70 四路 UL CE
FAPE3010119
1.20 2*115 33.0 2*18.0 2*25.7 ta70 四路 UL CE
FAPE3010120
1.20 2*115 25.0 2*24.0 2*33.3 ta70 四路 UL CE
FAPE3010121
1.50 230 250 6.0 10.1 ta40 单路 UL CE
FAPE3010122
1.50 230 167 9.0 15.3 ta40 单路 UL CE
FAPE3010123
1.50 230 125 12.0 20.2 ta40 单路 UL VDE CE
FAPE3010124
1.50 230 100 15.0 25.3 ta40 单路 UL VDE CE
FAPE3010125
1.50 230 83 18.0 31.2 ta40 单路 UL CE
FAPE3010126
1.50 230 62 24.0 43.3 ta40 单路 UL CE
FAPE3010127
1.50 230 125 2*6.0 2*10.1 ta40 双路 UL CE
FAPE3010128
1.50 230 83.0 2*9.0 2*15.3 ta40 双路 UL CE
FAPE3010129
1.50 230 62.0 2*12.0 2*20.2 ta40 双路 UL CE
FAPE3010130
1.50 230 50.0 2*15.0 2*25.3 ta40 双路 UL CE
FAPE3010131
1.50 230 41.0 2*18.0 2*31.2 ta40 双路 UL CE
FAPE3010132
1.50 230 31.0 2*24.0 2*43.3 ta40 双路 UL CE
FAPE3010133
1.50 115 250 6.0 10.1 ta40 单路 UL CE
FAPE3010134
1.50 115 167 9.0 15.3 ta40 单路 UL CE
FAPE3010135
1.50 115 125 12.0 20.2 ta40 单路 UL CE
FAPE3010136
1.50 115 100 15.0 25.3 ta40 单路 UL VDE CE
FAPE3010137
1.50 115 83 18.0 31.2 ta40 单路 UL CE
FAPE3010138
1.50 115 62 24.0 43.3 ta40 单路 UL CE
FAPE3010139
1.50 115 125 2*6.0 2*10.1 ta40 双路 UL CE
FAPE3010140
1.50 115 83.0 2*9.0 2*15.3 ta40 双路 UL CE
FAPE3010141
1.50 115 62.0 2*12.0 2*20.2 ta40 双路 UL CE
FAPE3010142
1.50 115 50.0 2*15.0 2*25.3 ta40 双路 UL CE
FAPE3010143
1.50 115 41.0 2*18.0 2*31.2 ta40 双路 UL CE
FAPE3010144
1.50 115 31.0 2*24.0 2*43.3 ta40 双路 UL CE
FAPE3010145
1.50 2*115 250 6.0 10.1 ta40 三路 UL CE
FAPE3010146
1.50 2*115 167 9.0 15.3 ta40 三路 UL CE
FAPE3010147
1.50 2*115 125 12.0 20.2 ta40 三路 UL CE
FAPE3010148
1.50 2*115 100 15.0 25.3 ta40 三路 UL CE
FAPE3010149
1.50 2*115 83m 18.0 31.2 ta40 三路 UL CE
FAPE3010150
1.50 2*115 62 24.0 43.3 ta40 三路 UL CE
FAPE3010151
1.50 2*115 125 2*6.0 2*10.1 ta40 四路 UL CE
FAPE3010152
1.50 2*115 83.0 2*9.0 2*15.3 ta40 四路 UL CE
FAPE3010153
1.50 2*115 62.0 2*12.0 2*20.2 ta40 四路 UL CE
FAPE3010154
1.50 2*115 50.0 2*15.0 2*25.3 ta40 四路 UL CE
FAPE3010155
1.50 2*115 41.0 2*18.0 2*31.2 ta40 四路 UL CE
FAPE3010156
1.50 2*115 31.0 2*24.0 2*43.3 ta40 四路 UL CE
FAPE3012xx
1.5-1.8 115,230 31-300 6-24 9.0-39.3 - - UL VDE CQC
-
FAPE301285
1.50W 230V 250mA 6.0V 9.0V ta70°C 单路 UL CE
FAPE301286
1.50W 230V 167mA 9.0V 14.5V ta70°C 单路 UL CE
FAPE301287
1.50W 230V 125mA 12.0V 19.3V ta70°C 单路 UL CE
FAPE301288
1.50W 230V 100mA 15.0V 24.7V ta70°C 单路 UL CE
FAPE301289
1.50W 230V 83.0mA 18.0V 29.5V ta70°C 单路 UL CE
FAPE301290
1.50W 230V 62.0mA 24.0V 35.8V ta70°C 单路 UL CE
FAPE301291
1.50W 230V 125mA 2*6.0V 2*9.2V ta70°C 双路 UL CE
FAPE301292
1.50W 230V 83.0mA 2*9.0V 2*14.5V ta70°C 双路 UL CE
FAPE301293
1.50W 230V 62.0mA 2*12.0V 2*19.3V ta70°C 双路 UL CE
FAPE301294
1.50W 230V 50.0mA 2*15.0V 2*24.7V ta70°C 双路 UL CE
FAPE301295
1.50W 230V 41.0mA 2*18.0V 2*29.4V ta70°C 双路 UL CE
FAPE301296
1.50W 230V 31.0mA 2*24.0V 2*35.8V ta70°C 双路 UL CE
FAPE301297
1.50W 115V 250mA 6.0V 9.0V ta70°C 单路 UL CE
FAPE301298
1.50W 115V 167mA 9.0V 14.5V ta70°C 单路 UL CE
FAPE301299
1.50W 115V 125mA 12.0V 19.3V ta70°C 单路 UL CE
FAPE3012100
1.50W 115V 100mA 15.0V 24.7V ta70°C 单路 UL CE
FAPE3012101
1.50W 115V 83.0mA 18.0V 29.5V ta70°C 单路 UL CE
FAPE3012102
1.50W 115V 62.0mA 24.0V 35.8V ta70°C 单路 UL CE
FAPE3012103
1.50W 115V 125mA 2*6.0V 2*9.2V ta70°C 双路 UL CE
FAPE3012104
1.50W 115V 83.0mA 2*9.0V 2*14.5V ta70°C 双路 -
FAPE3012105
1.50W 115V 62.0mA 2*12.0V 2*19.3V ta70°C 双路 UL CE
FAPE3012106
1.50W 115V 50.0mA 2*15.0V 2*24.7V ta70°C 双路 -
FAPE3012107
1.50W 115V 41.0mA 2*18.0V 2*29.4V ta70°C 双路 UL CE
FAPE3012108
1.50W 115V 31.0mA 2*24.0V 2*35.8V ta70°C 双路 UL CE
FAPE3012109
1.50W 2*115V 250mA 6.0V 9.0V ta70°C 三路 UL CE
FAPE3012110
1.50W 2*115V 167mA 9.0V 14.5V ta70°C 三路 UL CE
FAPE3012111
1.50W 2*115V 125mA 12.0V 19.3V ta70°C 三路 UL CE
FAPE3012112
1.50W 2*115V 100mA 15.0V 24.7V ta70°C 三路 UL CE
FAPE3012113
1.50W 2*115V 83.0mA 18.0V 29.5V ta70°C 三路 UL CE
FAPE3012114
1.50W 2*115V 62.0mA 24.0V 35.8V ta70°C 三路 UL CE
FAPE3012115
1.50W 2*115V 125mA 2*6.0V 2*9.2V ta70°C 四路 UL CE
FAPE3012116
1.50W 2*115V 83.0mA 2*9.0V 2*14.5V ta70°C 四路 UL CE
FAPE3012117
1.50W 2*115V 62.0mA 2*12.0V 2*19.3V ta70°C 四路 UL CE
FAPE3012118
1.50W 2*115V 50.0mA 2*15.0V 2*24.7V ta70°C 四路 UL CE
FAPE3012119
1.50W 2*115V 41.0mA 2*18.0V 2*29.4V ta70°C 四路 UL CE
FAPE3012120
1.50W 2*115V 31.0mA 2*24.0V 2*35.8V ta70°C 四路 UL CE
FAPE3012121
1.70W 230V 283mA 6.0V 9.8V ta50°C 单路 UL CE
FAPE3012122
1.70W 230V 189mA 9.0V 14.8V ta50°C 单路 UL CE
FAPE3012123
1.70W 230V 142mA 12.0V 19.7V ta50°C 单路 UL CE
FAPE3012124
1.70W 230V 113mA 15.0V 24.6V ta50°C 单路 UL CE
FAPE3012125
1.70W 230V 94.0mA 18.0V 30.3V ta50°C 单路 UL CE
FAPE3012126
1.70W 230V 71.0mA 24.0V 39.3V ta50°C 单路 UL CE
FAPE3012127
1.70W 230V 142mA 2*6.0V 2*9.8V ta50°C 双路 UL CE
FAPE3012128
1.70W 230V 94.0mA 2*9.0V 2*14.8V ta50°C 双路 UL CE
FAPE3012129
1.70W 230V 71.0mA 2*12.0V 2*19.7V ta50°C 双路 UL CE
FAPE3012130
1.70W 230V 57.0mA 2*15.0V 2*24.6V ta50°C 双路 UL CE
FAPE3012131
1.70W 230V 47.0mA 2*18.0V 2*30.3V ta50°C 双路 UL CE
FAPE3012132
1.70W 230V 35.0mA 2*24.0V 2*39.3V ta50°C 双路 UL CE
FAPE3012133
1.70W 115V 283mA 6.0V 9.8V ta50°C 单路 UL CE
FAPE3012134
1.70W 115V 189mA 9.0V 14.8V ta50°C 单路 UL CE
FAPE3012135
1.70W 115V 142mA 12.0V 19.7V ta50°C 单路 UL CE
FAPE3012136
1.70W 115V 113mA 15.0V 24.6V ta50°C 单路 UL CE
FAPE3012137
1.70W 115V 94.0mA 18.0V 30.3V ta50°C 单路 UL CE
FAPE3012138
1.70W 115V 71.0mA 24.0V 39.3V ta50°C 单路 UL CE
FAPE3012139
1.70W 115V 142mA 2*6.0V 2*9.8V ta50°C 双路 UL CE
FAPE3012140
1.70W 115V 94.0mA 2*9.0V 2*14.8V ta50°C 双路 UL CE
FAPE3012141
1.70W 115V 71.0mA 2*12.0V 2*19.7V ta50°C 双路 UL CE
FAPE3012142
1.70W 115V 57.0mA 2*15.0V 2*24.6V ta50°C 双路 UL CE
FAPE3012143
1.70W 115V 47.0mA 2*18.0V 2*30.3V ta50°C 双路 UL CE
FAPE3012144
1.70W 115V 35.0mA 2*24.0V 2*39.3V ta50°C 双路 UL CE
FAPE3012145
1.70W 2*115V 283mA 6.0V 9.8V ta50°C 三路 UL CE
FAPE3012146
1.70W 2*115V 189mA 9.0V 14.8V ta50°C 三路 UL CE
FAPE3012147
1.70W 2*115V 142mA 12.0V 19.7V ta50°C 三路 UL CE
FAPE3012148
1.70W 2*115V 113mA 15.0V 24.6V ta50°C 三路 UL CE
FAPE3012149
1.70W 2*115V 94.0mA 18.0V 30.3V ta50°C 三路 UL CE
FAPE3012150
1.70W 2*115V 71.0mA 24.0V 39.3V ta50°C 三路 UL CE
FAPE3012151
1.70W 2*115V 142mA 2*6.0V 2*9.8V ta50°C 四路 UL CE
FAPE3012152
1.70W 2*115V 94.0mA 2*9.0V 2*14.8V ta50°C 四路 UL CE
FAPE3012153
1.70W 2*115V 71.0mA 2*12.0V 2*19.7V ta50°C 四路 UL CE
FAPE3012154
1.70W 2*115V 57.0mA 2*15.0V 2*24.6V ta50°C 四路 UL CE
FAPE3012155
1.70W 2*115V 47.0mA 2*18.0V 2*30.3V ta50°C 四路 UL CE
FAPE3012156
1.70W 2*115V 35.0mA 2*24.0V 2*39.3V ta50°C 四路 UL CE
FAPE3012157
1.80W 230V 300mA 6.0V 9.8V ta40°C 单路 UL CE
FAPE3012158
1.80W 230V 200mA 9.0V 14.8V ta40°C 单路 UL CE
FAPE3012159
1.80W 230V 150mA 12.0V 19.7V ta40°C 单路 UL CE
FAPE3012160
1.80W 230V 120mA 15.0V 24.6V ta40°C 单路 UL CE
FAPE3012161
1.80W 230V 100mA 18.0V 30.3V ta40°C 单路 UL CE
FAPE3012162
1.80W 230V 75.0mA 24.0V 39.3V ta40°C 单路 UL CE
FAPE3012163
1.80W 230V 150mA 2*6.0V 2*9.8V ta40°C 双路 UL CE
FAPE3012164
1.80W 230V 100mA 2*9.0V 2*14.8V ta40°C 双路 UL CE
FAPE3012165
1.80W 230V 75.0mA 2*12.0V 2*19.7V ta40°C 双路 UL CE
FAPE3012166
1.80W 230V 60.0mA 2*15.0V 2*24.6V ta40°C 双路 UL CE
FAPE3012167
1.80W 230V 50.0mA 2*18.0V 2*30.3V ta40°C 双路 UL CE
FAPE3012168
1.80W 230V 37.0mA 2*24.0V 2*39.3V ta40°C 双路 UL CE
FAPE3012169
1.80W 115V 300mA 6.0V 9.8V ta40°C 单路 UL CE
FAPE3012170
1.80W 115V 200mA 9.0V 14.8V ta40°C 单路 UL CE
FAPE3012171
1.80W 115V 150mA 12.0V 19.7V ta40°C 单路 UL CE
FAPE3012172
1.80W 115V 120mA 15.0V 24.6V ta40°C 单路 UL CE
FAPE3012173
1.80W 115V 100mA 18.0V 30.3V ta40°C 单路 UL CE
FAPE3012174
1.80W 115V 75.0mA 24.0V 39.3V ta40°C 单路 UL CE
FAPE3012175
1.80W 115V 150mA 2*6.0V 2*9.8V ta40°C 双路 UL CE
FAPE3012176
1.80W 115V 100mA 2*9.0V 2*14.8V ta40°C 双路 UL CE
FAPE3012177
1.80W 115V 75.0mA 2*12.0V 2*19.7V ta40°C 双路 UL CE
FAPE3012178
1.80W 115V 60.0mA 2*15.0V 2*24.6V ta40°C 双路 UL CE
FAPE3012179
1.80W 115V 50.0mA 2*18.0V 2*30.3V ta40°C 双路 UL CE
FAPE3012180
1.80W 115V 37.0mA 2*24.0V 2*39.3V ta40°C 双路 UL CE
FAPE3012181
1.80W 2*115V 300mA 6.0V 9.8V ta40°C 三路 UL CE
FAPE3012182
1.80W 2*115V 200mA 9.0V 14.8V ta40°C 三路 UL CE
FAPE3012183
1.80W 2*115V 150mA 12.0V 19.7V ta40°C 三路 UL CE
FAPE3012184
1.80W 2*115V 120mA 15.0V 24.6V ta40°C 三路 UL CE
FAPE3012185
1.80W 2*115V 100mA 18.0V 30.3V ta40°C 三路 UL CE
FAPE3012186
1.80W 2*115V 75.0mA 24.0V 39.3V ta40°C 三路 UL CE
FAPE3012187
1.80W 2*115V 150mA 2*6.0V 2*9.8V ta40°C 四路 UL CE
FAPE3012188
1.80W 2*115V 100mA 2*9.0V 2*14.8V ta40°C 四路 UL CE
FAPE3012189
1.80W 2*115V 75.0mA 2*12.0V 2*19.7V ta40°C 四路 UL CE
FAPE3012190
1.80W 2*115V 60.0mA 2*15.0V 2*24.6V ta40°C 四路 UL CE
FAPE3012191
1.80W 2*115V 50.0mA 2*18.0V 2*30.3V ta40°C 四路 UL CE
FAPE3012192
1.80W 2*115V 37.0mA 2*24.0V 2*39.3V ta40°C 四路 UL CE
FAPE3015xx
2.0-2.4 115,230 42-400 6-24 10.4-42 - - UL VDE CQC
-
FAPE301521
2.0W 230V 333mA 6.0V 10.4V ta70°C 单路 UL CE
FAPE301522
2.0W 230V 222mA 9.0V 14.6V ta70°C 单路 UL CE
FAPE301523
2.0W 230V 167mA 12.0V 20.0V ta70°C 单路 UL CE
FAPE301524
2.0W 230V 133mA 15.0V 25.8V ta70°C 单路 UL CE
FAPE301525
2.0W 230V 111mA 18.0V 29.6V ta70°C 单路 UL CE
FAPE301526
2.0W 230V 83.0mA 24.0V 37.2V ta70°C 单路 UL CE
FAPE301527
2.0W 230V 167mA 2*6.0V 2*10.4V ta70°C 双路 UL CE
FAPE301528
2.0W 230V 111mA 2*9.0V 2*14.6V ta70°C 双路 UL CE
FAPE301529
2.0W 230V 83.0mA 2*12.0V 2*20.0V ta70°C 双路 UL CE
FAPE301530
2.0W 230V 66.0mA 2*15.0V 2*25.8V ta70°C 双路 UL CE
FAPE301531
2.0W 230V 55.0mA 2*18.0V 2*29.6V ta70°C 双路 UL CE
FAPE301532
2.0W 230V 42.0mA 2*24.0V 2*37.2V ta70°C 双路 UL CE
FAPE301533
2.0W 115V 333mA 6.0V 10.4V ta70°C 单路 UL CE
FAPE301534
2.0W 115V 222mA 9.0V 14.6V ta70°C 单路 UL CE
FAPE301535
2.0W 115V 167mA 12.0V 20.0V ta70°C 单路 UL CE
FAPE301536
2.0W 115V 133mA 15.0V 25.8V ta70°C 单路 UL CE
FAPE301537
2.0W 115V 111mA 18.0V 29.6V ta70°C 单路 UL CE
FAPE301538
2.0W 115V 83.0mA 24.0V 37.2V ta70°C 单路 -
FAPE301539
2.0W 115V 167mA 2*6.0V 2*10.4V ta70°C 双路 UL CE
FAPE301540
2.0W 115V 111mA 2*9.0V 2*14.6V ta70°C 双路 UL CE
FAPE301541
2.0W 115V 83.0mA 2*12.0V 2*20.0V ta70°C 双路 UL CE
FAPE301542
2.0W 115V 66.0mA 2*15.0V 2*25.8V ta70°C 双路 UL CE
FAPE301543
2.0W 115V 55.0mA 2*18.0V 2*29.6V ta70°C 双路 -
FAPE301544
2.0W 115V 42.0mA 2*24.0V 2*37.2V ta70°C 双路 -
FAPE301545
2.0W 2*115V 333mA 6.0V 10.4V ta70°C 三路 UL CE
FAPE301546
2.0W 2*115V 222mA 9.0V 14.6V ta70°C 三路 -
FAPE301547
2.0W 2*115V 167mA 12.0V 20.0V ta70°C 三路 UL CE
FAPE301548
2.0W 2*115V 133mA 15.0V 25.8V ta70°C 三路 UL CE
FAPE301549
2.0W 2*115V 111mA 18.0V 29.6V ta70°C 三路 UL CE
FAPE301550
2.0W 2*115V 83.0mA 24.0V 37.2V ta70°C 三路 UL CE
FAPE301551
2.0W 2*115V 167mA 2*6.0V 2*10.4V ta70°C 四路 UL CE
FAPE301552
2.0W 2*115V 111mA 2*9.0V 2*14.6V ta70°C 四路 UL CE
FAPE301553
2.0W 2*115V 83.0mA 2*12.0V 2*20.0V ta70°C 四路 UL CE
FAPE301554
2.0W 2*115V 66.0mA 2*15.0V 2*25.8V ta70°C 四路 UL CE
FAPE301555
2.0W 2*115V 55.0mA 2*18.0V 2*29.6V ta70°C 四路 UL CE
FAPE301556
2.0W 2*115V 42.0mA 2*24.0V 2*37.2V ta70°C 四路 UL CE
FAPE301557
2.30W 230V 384mA 6.0V 10.5V ta50°C 单路 UL CE
FAPE301558
2.30W 230V 256mA 9.0V 15.5V ta50°C 单路 UL CE
FAPE301559
2.30W 230V 192mA 12.0V 21.0V ta50°C 单路 UL CE
FAPE301560
2.30W 230V 154mA 15.0V 25.3V ta50°C 单路 UL CE
FAPE301561
2.30W 230V 128mA 18.0V 31.0V ta50°C 单路 UL CE
FAPE301562
2.30W 230V 96.0mA 24.0V 42.0V ta50°C 单路 UL CE
FAPE301563
2.30W 230V 192mA 2*6.0V 2*10.5V ta50°C 双路 UL CE
FAPE301564
2.30W 230V 128mA 2*9.0V 2*15.5V ta50°C 双路 UL CE
FAPE301565
2.30W 230V 96.0mA 2*12.0V 2*21.0V ta50°C 双路 UL CE
FAPE301566
2.30W 230V 77.0mA 2*15.0V 2*25.3V ta50°C 双路 UL CE
FAPE301567
2.30W 230V 64.0mA 2*18.0V 2*31.0V ta50°C 双路 UL CE
FAPE301568
2.30W 230V 48.0mA 2*24.0V 2*42.0V ta50°C 双路 UL CE
FAPE301569
2.30W 115V 384mA 6.0V 10.5V ta50°C 单路 UL CE
FAPE301570
2.30W 115V 256mA 9.0V 15.5V ta50°C 单路 UL CE
FAPE301571
2.30W 115V 192mA 12.0V 21.0V ta50°C 单路 UL CE
FAPE301572
2.30W 115V 154mA 15.0V 25.3V ta50°C 单路 UL CE
FAPE301573
2.30W 115V 128mA 18.0V 31.0V ta50°C 单路 UL CE
FAPE301574
2.30W 115V 96.0mA 24.0V 42.0V ta50°C 单路 UL CE
FAPE301575
2.30W 115V 192mA 2*6.0V 2*10.5V ta50°C 双路 UL CE
FAPE301576
2.30W 115V 128mA 2*9.0V 2*15.5V ta50°C 双路 UL CE
FAPE301577
2.30W 115V 96.0mA 2*12.0V 2*21.0V ta50°C 双路 UL CE
FAPE301578
2.30W 115V 77.0mA 2*15.0V 2*25.3V ta50°C 双路 UL CE
FAPE301579
2.30W 115V 64.0mA 2*18.0V 2*31.0V ta50°C 双路 UL CE
FAPE301580
2.30W 115V 48.0mA 2*24.0V 2*42.0V ta50°C 双路 UL CE
FAPE301581
2.30W 2*115V 384mA 6.0V 10.5V ta50°C 三路 UL CE
FAPE301582
2.30W 2*115V 256mA 9.0V 15.5V ta50°C 三路 UL CE
FAPE301583
2.30W 2*115V 192mA 12.0V 21.0V ta50°C 三路 UL CE
FAPE301584
2.30W 2*115V 154mA 15.0V 25.3V ta50°C 三路 UL CE
FAPE301585
2.30W 2*115V 128mA 18.0V 31.0V ta50°C 三路 UL CE
FAPE301586
2.30W 2*115V 96.0mA 24.0V 42.0V ta50°C 三路 UL CE
FAPE301587
2.30W 2*115V 192mA 2*6.0V 2*10.5V ta50°C 四路 UL CE
FAPE301588
2.30W 2*115V 128mA 2*9.0V 2*15.5V ta50°C 四路 UL CE
FAPE301589
2.30W 2*115V 96.0mA 2*12.0V 2*21.0V ta50°C 四路 UL CE
FAPE301590
2.30W 2*115V 77.0mA 2*15.0V 2*25.3V ta50°C 四路 UL CE
FAPE301591
2.30W 2*115V 64.0mA 2*18.0V 2*31.0V ta50°C 四路 UL CE
FAPE301592
2.30W 2*115V 48.0mA 2*24.0V 2*42.0V ta50°C 四路 UL CE
FAPE301593
2.40W 230V 400mA 6.0V 10.5V ta40°C 单路 UL CE
FAPE301594
2.40W 230V 267mA 9.0V 15.5V ta40°C 单路 UL CE
FAPE301595
2.40W 230V 200mA 12.0V 21.0V ta40°C 单路 UL CE
FAPE301596
2.40W 230V 160mA 15.0V 25.3V ta40°C 单路 UL CE
FAPE301597
2.40W 230V 133mA 18.0V 31.0V ta40°C 单路 UL CE
FAPE301598
2.40W 230V 100mA 24.0V 42.0V ta40°C 单路 UL CE
FAPE301599
2.40W 230V 200mA 2*6.0V 2*10.5V ta40°C 双路 UL CE
FAPE3015100
2.40W 230V 133mA 2*9.0V 2*15.5V ta40°C 双路 UL CE
FAPE3015101
2.40W 230V 100mA 2*12.0V 2*21.0V ta40°C 双路 UL CE
FAPE3015102
2.40W 230V 80.0mA 2*15.0V 2*25.3V ta40°C 双路 UL CE
FAPE3015103
2.40W 230V 67.0mA 2*18.0V 2*31.0V ta40°C 双路 UL CE
FAPE3015104
2.40W 230V 50.0mA 2*24.0V 2*42.0V ta40°C 双路 -
FAPE3015105
2.40W 115V 400mA 6.0V 10.5V ta40°C 单路 UL CE
FAPE3015106
2.40W 115V 267mA 9.0V 15.5V ta40°C 单路 UL CE
FAPE3015107
2.40W 115V 200mA 12.0V 21.0V ta40°C 单路 UL CE
FAPE3015108
2.40W 115V 160mA 15.0V 25.3V ta40°C 单路 UL CE
FAPE3015109
2.40W 115V 133mA 18.0V 31.0V ta40°C 单路 UL CE
FAPE3015110
2.40W 115V 100mA 24.0V 42.0V ta40°C 单路 UL CE
FAPE3015111
2.40W 115V 200mA 2*6.0V 2*10.5V ta40°C 双路 UL CE
FAPE3015112
2.40W 115V 133mA 2*9.0V 2*15.5V ta40°C 双路 UL CE
FAPE3015113
2.40W 115V 100mA 2*12.0V 2*21.0V ta40°C 双路 UL CE
FAPE3015114
2.40W 115V 80.0mA 2*15.0V 2*25.3V ta40°C 双路 UL CE
FAPE3015115
2.40W 115V 67.0mA 2*18.0V 2*31.0V ta40°C 双路 UL CE
FAPE3015116
2.40W 115V 50.0mA 2*24.0V 2*42.0V ta40°C 双路 UL CE
FAPE3015117
2.40W 2*115V 400mA 6.0V 10.5V ta40°C 三路 UL CE
FAPE3015118
2.40W 2*115V 267mA 9.0V 15.5V ta40°C 三路 UL CE
FAPE3015119
2.40W 2*115V 200mA 12.0V 21.0V ta40°C 三路 UL CE
FAPE3015120
2.40W 2*115V 160mA 15.0V 25.3V ta40°C 三路 UL CE
FAPE3015121
2.40W 2*115V 133mA 18.0V 31.0V ta40°C 三路 UL CE
FAPE3015122
2.40W 2*115V 100mA 24.0V 42.0V ta40°C 三路 UL CE
FAPE3015123
2.40W 2*115V 200mA 2*6.0V 2*10.5V ta40°C 四路 UL CE
FAPE3015124
2.40W 2*115V 133mA 2*9.0V 2*15.5V ta40°C 四路 UL CE
FAPE3015125
2.40W 2*115V 100mA 2*12.0V 2*21.0V ta40°C 四路 UL CE
FAPE3015126
2.40W 2*115V 80.0mA 2*15.0V 2*25.3V ta40°C 四路 UL CE
FAPE3015127
2.40W 2*115V 67.0mA 2*18.0V 2*31.0V ta40°C 四路 UL CE
FAPE3015128
2.40W 2*115V 50.0mA 2*24.0V 2*42.0V ta40°C 四路 UL CE
FAPE3018xx
2.3-2.8 115,230 48-450 6-24 10-42 - - UL CQC
-
FAPE301857
2.30W 230V 384mA 6.0V 10.0V ta70°C 单路 UL CE
FAPE301858
2.30W 230V 256mA 9.0V 13.8V ta70°C 单路 UL CE
FAPE301859
2.30W 230V 192mA 12.0V 18.6V ta70°C 单路 UL CE
FAPE301860
2.30W 230V 154mA 15.0V 23.8V ta70°C 单路 UL CE
FAPE301861
2.30W 230V 128mA 18.0V 27.8V ta70°C 单路 UL CE
FAPE301862
2.30W 230V 96.0mA 24.0V 34.7V ta70°C 单路 UL CE
FAPE301863
2.30W 230V 192mA 2*6.0V 2*10.0V ta70°C 双路 UL CE
FAPE301864
2.30W 230V 128mA 2*9.0V 2*14.0V ta70°C 双路 UL CE
FAPE301865
2.30W 230V 96.0mA 2*12.0V 2*17.5V ta70°C 双路 UL CE
FAPE301866
2.30W 230V 77.0mA 2*15.0V 2*24.4V ta70°C 双路 UL CE
FAPE301867
2.30W 230V 64.0mA 2*18.0V 2*29.3V ta70°C 双路 UL CE
FAPE301868
2.30W 230V 48.0mA 2*24.0V 2*35.8V ta70°C 双路 UL CE
FAPE301869
2.30W 115V 384mA 6.0V 10.0V ta70°C 单路 UL CE
FAPE301870
2.30W 115V 256mA 9.0V 13.8V ta70°C 单路 UL CE
FAPE301871
2.30W 115V 192mA 12.0V 18.6V ta70°C 单路 UL CE
FAPE301872
2.30W 115V 154mA 15.0V 23.8V ta70°C 单路 UL CE
FAPE301873
2.30W 115V 128mA 18.0V 27.8V ta70°C 单路 UL CE
FAPE301874
2.30W 115V 96.0mA 24.0V 34.7V ta70°C 单路 UL CE
FAPE301875
2.30W 115V 192mA 2*6.0V 2*10.0V ta70°C 双路 UL CE
FAPE301876
2.30W 115V 128mA 2*9.0V 2*14.0V ta70°C 双路 UL CE
FAPE301877
2.30W 115V 96.0mA 2*12.0V 2*17.5V ta70°C 双路 UL CE
FAPE301878
2.30W 115V 77.0mA 2*15.0V 2*24.4V ta70°C 双路 UL CE
FAPE301879
2.30W 115V 64.0mA 2*18.0V 2*29.3V ta70°C 双路 UL CE
FAPE301880
2.30W 115V 48.0mA 2*24.0V 2*35.8V ta70°C 双路 UL CE
FAPE301881
2.30W 2*115V 384mA 6.0V 10.0V ta70°C 三路 UL CE
FAPE301882
2.30W 2*115V 256mA 9.0V 13.8V ta70°C 三路 UL CE
FAPE301883
2.30W 2*115V 192mA 12.0V 18.6V ta70°C 三路 UL CE
FAPE301884
2.30W 2*115V 154mA 15.0V 23.8V ta70°C 三路 UL CE
FAPE301885
2.30W 2*115V 128mA 18.0V 27.8V ta70°C 三路 UL CE
FAPE301886
2.30W 2*115V 96.0mA 24.0V 34.7V ta70°C 三路 UL CE
FAPE301887
2.30W 2*115V 192mA 2*6.0V 2*10.0V ta70°C 四路 UL CE
FAPE301888
2.30W 2*115V 128mA 2*9.0V 2*14.0V ta70°C 四路 UL CE
FAPE301889
2.30W 2*115V 96.0mA 2*12.0V 2*17.5V ta70°C 四路 UL CE
FAPE301890
2.30W 2*115V 77.0mA 2*15.0V 2*24.4V ta70°C 四路 UL CE
FAPE301891
2.30W 2*115V 64.0mA 2*18.0V 2*29.3V ta70°C 四路 UL CE
FAPE301892
2.30W 2*115V 48.0mA 2*24.0V 2*35.8V ta70°C 四路 UL CE
FAPE301893
2.70W 230V 450mA 6.0V 10.5V ta50°C 单路 UL CE
FAPE301894
2.70W 230V 300mA 9.0V 15.4V ta50°C 单路 UL CE
FAPE301895
2.70W 230V 225mA 12.0V 21.1V ta50°C 单路 UL CE
FAPE301896
2.70W 230V 180mA 15.0V 26.3V ta50°C 单路 UL CE
FAPE301897
2.70W 230V 150mA 18.0V 30.9V ta50°C 单路 UL CE
FAPE301898
2.70W 230V 113mA 24.0V 42.0V ta50°C 单路 UL CE
FAPE301899
2.70W 230V 225mA 2*6.0V 2*10.5V ta50°C 双路 UL CE
FAPE3018100
2.70W 230V 150mA 2*9.0V 2*15.4V ta50°C 双路 UL CE
FAPE3018101
2.70W 230V 113mA 2*12.0V 2*21.1V ta50°C 双路 UL CE
FAPE3018102
2.70W 230V 90.0mA 2*15.0V 2*26.3V ta50°C 双路 UL CE
FAPE3018103
2.70W 230V 75.0mA 2*18.0V 2*30.9V ta50°C 双路 UL CE
FAPE3018104
2.70W 230V 57.0mA 2*24.0V 2*42.0V ta50°C 双路 UL CE
FAPE3018105
2.70W 115V 450mA 6.0V 10.5V ta50°C 单路 UL CE
FAPE3018106
2.70W 115V 300mA 9.0V 15.4V ta50°C 单路 UL CE
FAPE3018107
2.70W 115V 225mA 12.0V 21.1V ta50°C 单路 UL CE
FAPE3018108
2.70W 115V 180mA 15.0V 26.3V ta50°C 单路 UL CE
FAPE3018109
2.70W 115V 150mA 18.0V 30.9V ta50°C 单路 UL CE
FAPE3018110
2.70W 115V 113mA 24.0V 42.0V ta50°C 单路 UL CE
FAPE3018111
2.70W 115V 225mA 2*6.0V 2*10.5V ta50°C 双路 UL CE
FAPE3018112
2.70W 115V 150mA 2*9.0V 2*15.4V ta50°C 双路 UL CE
FAPE3018113
2.70W 115V 113mA 2*12.0V 2*21.1V ta50°C 双路 UL CE
FAPE3018114
2.70W 115V 90.0mA 2*15.0V 2*26.3V ta50°C 双路 UL CE
FAPE3018115
2.70W 115V 75.0mA 2*18.0V 2*30.9V ta50°C 双路 UL CE
FAPE3018116
2.70W 115V 57.0mA 2*24.0V 2*42.0V ta50°C 双路 UL CE
FAPE3018117
2.70W 2*115V 450mA 6.0V 10.5V ta50°C 三路 UL CE
FAPE3018118
2.70W 2*115V 300mA 9.0V 15.4V ta50°C 三路 UL CE
FAPE3018119
2.70W 2*115V 225mA 12.0V 21.1V ta50°C 三路 UL CE
FAPE3018120
2.70W 2*115V 180mA 15.0V 26.3V ta50°C 三路 UL CE
FAPE3018121
2.70W 2*115V 150mA 18.0V 30.9V ta50°C 三路 UL CE
FAPE3018122
2.70W 2*115V 113mA 24.0V 42.0V ta50°C 三路 UL CE
FAPE3018123
2.70W 2*115V 225mA 2*6.0V 2*10.5V ta50°C 四路 UL CE
FAPE3018124
2.70W 2*115V 150mA 2*9.0V 2*15.4V ta50°C 四路 UL CE
FAPE3018125
2.70W 2*115V 113mA 2*12.0V 2*21.1V ta50°C 四路 UL CE
FAPE3018126
2.70W 2*115V 90.0mA 2*15.0V 2*26.3V ta50°C 四路 UL CE
FAPE3018127
2.70W 2*115V 75.0mA 2*18.0V 2*30.9V ta50°C 四路 UL CE
FAPE3018128
2.70W 2*115V 57.0mA 2*24.0V 2*42.0V ta50°C 四路 UL CE
FAPE3018129
2.80W 230V 467mA 6.0V 10.5V ta40°C 单路 UL CE
FAPE3018130
2.80W 230V 311mA 9.0V 15.4V ta40°C 单路 UL CE
FAPE3018131
2.80W 230V 233mA 12.0V 21.1V ta40°C 单路 UL CE
FAPE3018132
2.80W 230V 187mA 15.0V 26.3V ta40°C 单路 UL CE
FAPE3018133
2.80W 230V 156mA 18.0V 30.9V ta40°C 单路 UL CE
FAPE3018134
2.80W 230V 117mA 24.0V 42.0V ta40°C 单路 UL CE
FAPE3018135
2.80W 230V 233mA 2*6.0V 2*10.5V ta40°C 双路 UL CE
FAPE3018136
2.80W 230V 156mA 2*9.0V 2*15.4V ta40°C 双路 UL CE
FAPE3018137
2.80W 230V 117mA 2*12.0V 2*21.1V ta40°C 双路 UL CE
FAPE3018138
2.80W 230V 93.0mA 2*15.0V 2*26.3V ta40°C 双路 UL CE
FAPE3018139
2.80W 230V 77.0mA 2*18.0V 2*30.9V ta40°C 双路 UL CE
FAPE3018140
2.80W 230V 58.0mA 2*24.0V 2*42.0V ta40°C 双路 UL CE
FAPE3018141
2.80W 115V 467mA 6.0V 10.5V ta40°C 单路 UL CE
FAPE3018142
2.80W 115V 311mA 9.0V 15.4V ta40°C 单路 UL CE
FAPE3018143
2.80W 115V 233mA 12.0V 21.1V ta40°C 单路 UL CE
FAPE3018144
2.80W 115V 187mA 15.0V 26.3V ta40°C 单路 UL CE
FAPE3018145
2.80W 115V 156mA 18.0V 30.9V ta40°C 单路 UL CE
FAPE3018146
2.80W 115V 117mA 24.0V 42.0V ta40°C 单路 UL CE
FAPE3018147
2.80W 115V 233mA 2*6.0V 2*10.5V ta40°C 双路 UL CE
FAPE3018148
2.80W 115V 156mA 2*9.0V 2*15.4V ta40°C 双路 UL CE
FAPE3018149
2.80W 115V 117mA 2*12.0V 2*21.1V ta40°C 双路 UL CE
FAPE3018150
2.80W 115V 93.0mA 2*15.0V 2*26.3V ta40°C 双路 UL CE
FAPE3018151
2.80W 115V 77.0mA 2*18.0V 2*30.9V ta40°C 双路 UL CE
FAPE3018152
2.80W 115V 58.0mA 2*24.0V 2*42.0V ta40°C 双路 UL CE
FAPE3018153
2.80W 2*115V 467mA 6.0V 10.5V ta40°C 三路 UL CE
FAPE3018154
2.80W 2*115V 311mA 9.0V 15.4V ta40°C 三路 UL CE
FAPE3018155
2.80W 2*115V 233mA 12.0V 21.1V ta40°C 三路 UL CE
FAPE3018156
2.80W 2*115V 187mA 15.0V 26.3V ta40°C 三路 UL CE
FAPE3018157
2.80W 2*115V 156mA 18.0V 30.9V ta40°C 三路 UL CE
FAPE3018158
2.80W 2*115V 117mA 24.0V 42.0V ta40°C 三路 UL CE
FAPE3018159
2.80W 2*115V 233mA 2*6.0V 2*10.5V ta40°C 四路 UL CE
FAPE3018160
2.80W 2*115V 156mA 2*9.0V 2*15.4V ta40°C 四路 UL CE
FAPE3018161
2.80W 2*115V 117mA 2*12.0V 2*21.1V ta40°C 四路 UL CE
FAPE3018162
2.80W 2*115V 93.0mA 2*15.0V 2*26.3V ta40°C 四路 UL CE
FAPE3018163
2.80W 2*115V 77.0mA 2*18.0V 2*30.9V ta40°C 四路 UL CE
FAPE3018164
2.80W 2*115V 58.0mA 2*24.0V 2*42.0V ta40°C 四路 UL CE
FAPE3023xx
2.8-3.2 115,230 58-533 6-24 10.7-38.8 - - UL VDE CQC
-
FAPE302301
2.80W 230V 466mA 6.0V 10.7V ta70°C 单路 UL CE
FAPE302302
2.80W 230V 311mA 9.0V 14.8V ta70°C 单路 UL CE
FAPE302303
2.80W 230V 233mA 12.0V 20.8V ta70°C 单路 UL CE
FAPE302304
2.80W 230V 186mA 15.0V 24.0V ta70°C 单路 UL CE
FAPE302305
2.80W 230V 155mA 18.0V 29.9V ta70°C 单路 UL CE
FAPE302306
2.80W 230V 116mA 24.0V 38.8V ta70°C 单路 UL CE
FAPE302307
2.80W 230V 233mA 2*6.0V 2*10.7V ta70°C 双路 UL CE
FAPE302308
2.80W 230V 155mA 2*9.0V 2*16.0V ta70°C 双路 UL CE
FAPE302309
2.80W 230V 116mA 2*12.0V 2*20.4V ta70°C 双路 UL CE
FAPE302310
2.80W 230V 93.0mA 2*15.0V 2*25.0V ta70°C 双路 UL CE
FAPE302311
2.80W 230V 77.0mA 2*18.0V 2*30.5V ta70°C 双路 UL CE
FAPE302312
2.80W 230V 58.0mA 2*24.0V 2*38.7V ta70°C 双路 UL CE
FAPE302313
2.80W 115V 466mA 6.0V 10.7V ta70°C 单路 UL CE
FAPE302314
2.80W 115V 311mA 9.0V 14.8V ta70°C 单路 UL CE
FAPE302315
2.80W 115V 233mA 12.0V 20.8V ta70°C 单路 UL CE
FAPE302316
2.80W 115V 186mA 15.0V 24.0V ta70°C 单路 UL CE
FAPE302317
2.80W 115V 155mA 18.0V 29.9V ta70°C 单路 UL CE
FAPE302318
2.80W 115V 116mA 24.0V 38.8V ta70°C 单路 UL CE
FAPE302319
2.80W 115V 233mA 2*6.0V 2*10.7V ta70°C 双路 UL CE
FAPE302320
2.80W 115V 155mA 2*9.0V 2*16.0V ta70°C 双路 UL CE
FAPE302321
2.80W 115V 116mA 2*12.0V 2*20.4V ta70°C 双路 UL CE
FAPE302322
2.80W 115V 93.0mA 2*15.0V 2*25.0V ta70°C 双路 UL CE
FAPE302323
2.80W 115V 77.0mA 2*18.0V 2*30.5V ta70°C 双路 UL CE
FAPE302324
2.80W 115V 58.0mA 2*24.0V 2*38.7V ta70°C 双路 UL CE
FAPE302325
2.80W 2*115V 466mA 6.0V 10.7V ta70°C 三路 UL CE
FAPE302326
2.80W 2*115V 311mA 9.0V 14.8V ta70°C 三路 UL CE
FAPE302327
2.80W 2*115V 233mA 12.0V 20.8V ta70°C 三路 UL CE
FAPE302328
2.80W 2*115V 186mA 15.0V 24.0V ta70°C 三路 UL CE
FAPE302329
2.80W 2*115V 155mA 18.0V 29.9V ta70°C 三路 UL CE
FAPE302330
2.80W 2*115V 116mA 24.0V 38.8V ta70°C 三路 UL CE
FAPE302331
2.80W 2*115V 233mA 2*6.0V 2*10.7V ta70°C 四路 UL CE
FAPE302332
2.80W 2*115V 155mA 2*9.0V 2*16.0V ta70°C 四路 UL CE
FAPE302333
2.80W 2*115V 116mA 2*12.0V 2*20.4V ta70°C 四路 UL CE
FAPE302334
2.80W 2*115V 93.0mA 2*15.0V 2*25.0V ta70°C 四路 UL CE
FAPE302335
2.80W 2*115V 77.0mA 2*18.0V 2*30.5V ta70°C 四路 UL CE
FAPE302336
2.80W 2*115V 58.0mA 2*24.0V 2*38.7V ta70°C 四路 UL CE
FAPE302337
3.20W 230V 533mA 6.0V 10.7V ta40°C 单路 UL CE
FAPE302338
3.20W 230V 356mA 9.0V 14.8V ta40°C 单路 UL CE
FAPE302339
3.20W 230V 267mA 12.0V 20.8V ta40°C 单路 UL CE
FAPE302340
3.20W 230V 213mA 15.0V 24.0V ta40°C 单路 UL CE
FAPE302341
3.20W 230V 178mA 18.0V 29.9V ta40°C 单路 UL CE
FAPE302342
3.20W 230V 133mA 24.0V 38.8V ta40°C 单路 UL CE
FAPE302343
3.20W 230V 267mA 2*6.0V 2*10.7V ta40°C 双路 UL CE
FAPE302344
3.20W 230V 178mA 2*9.0V 2*16.0V ta40°C 双路 UL CE
FAPE302345
3.20W 230V 133mA 2*12.0V 2*20.4V ta40°C 双路 UL CE
FAPE302346
3.20W 230V 107mA 2*15.0V 2*25.0V ta40°C 双路 UL CE
FAPE302347
3.20W 230V 89.0mA 2*18.0V 2*30.5V ta40°C 双路 UL CE
FAPE302348
3.20W 230V 67.0mA 2*24.0V 2*38.7V ta40°C 双路 UL CE
FAPE302349
3.20W 115V 533mA 6.0V 10.7V ta40°C 单路 UL CE
FAPE302350
3.20W 115V 356mA 9.0V 14.8V ta40°C 单路 UL CE
FAPE302351
3.20W 115V 267mA 12.0V 20.8V ta40°C 单路 UL CE
FAPE302352
3.20W 115V 213mA 15.0V 24.0V ta40°C 单路 UL CE
FAPE302353
3.20W 115V 178mA 18.0V 29.9V ta40°C 单路 UL CE
FAPE302354
3.20W 115V 133mA 24.0V 38.8V ta40°C 单路 UL CE
FAPE302355
3.20W 115V 267mA 2*6.0V 2*10.7V ta40°C 双路 UL CE
FAPE302356
3.20W 115V 178mA 2*9.0V 2*16.0V ta40°C 双路 UL CE
FAPE302357
3.20W 115V 133mA 2*12.0V 2*20.4V ta40°C 双路 UL CE
FAPE302358
3.20W 115V 107mA 2*15.0V 2*25.0V ta40°C 双路 UL CE
FAPE302359
3.20W 115V 89.0mA 2*18.0V 2*30.5V ta40°C 双路 UL CE
FAPE302360
3.20W 115V 67.0mA 2*24.0V 2*38.7V ta40°C 双路 UL CE
FAPE302361
3.20W 2*115V 533mA 6.0V 10.7V ta40°C 三路 UL CE
FAPE302362
3.20W 2*115V 356mA 9.0V 14.8V ta40°C 三路 UL CE
FAPE302363
3.20W 2*115V 267mA 12.0V 20.8V ta40°C 三路 UL CE
FAPE302364
3.20W 2*115V 213mA 15.0V 24.0V ta40°C 三路 UL CE
FAPE302365
3.20W 2*115V 178mA 18.0V 29.9V ta40°C 三路 UL CE
FAPE302366
3.20W 2*115V 133mA 24.0V 38.8V ta40°C 三路 UL CE
FAPE302367
3.20W 2*115V 267mA 2*6.0V 2*10.7V ta40°C 四路 UL CE
FAPE302368
3.20W 2*115V 178mA 2*9.0V 2*16.0V ta40°C 四路 UL CE
FAPE302369
3.20W 2*115V 133mA 2*12.0V 2*20.4V ta40°C 四路 UL CE
FAPE302370
3.20W 2*115V 107mA 2*15.0V 2*25.0V ta40°C 四路 UL CE
FAPE302371
3.20W 2*115V 89.0mA 2*18.0V 2*30.5V ta40°C 四路 UL CE
FAPE302372
3.20W 2*115V 67.0mA 2*24.0V 2*38.7V ta40°C 四路 UL CE
FAPE3813xx
2.8 115,230 67-533 6-24 8.0-32.1 - - UL VDE CQC
-
FAPE381393
2.80W 230V 533mA 6.0V 8.0V ta70°C 单路 UL VDE CQC
FAPE381394
2.80W 230V 356mA 9.0V 12.0V ta70°C 单路 UL VDE CQC
FAPE381395
2.80W 230V 267mA 12.0V 16.0V ta70°C 单路 UL VDE CQC
FAPE381396
2.80W 230V 214mA 15.0V 20.0V ta70°C 单路 UL VDE CQC
FAPE381397
2.80W 230V 178mA 18.0V 24.1V ta70°C 单路 UL VDE CQC
FAPE381398
2.80W 230V 134mA 24.0V 32.1V ta70°C 单路 UL VDE CQC
FAPE381399
2.80W 230V 267mA 2*6.0V 2*8.0V ta70°C 双路 UL VDE CQC
FAPE3813100
2.80W 230V 178mA 2*9.0V 2*12.0V ta70°C 双路 UL VDE CQC
FAPE3813101
2.80W 230V 134mA 2*12.0V 2*16.0V ta70°C 双路 UL VDE CQC
FAPE3813102
2.80W 230V 107mA 2*15.0V 2*20.0V ta70°C 双路 UL VDE CQC
FAPE3813103
2.80W 230V 89.0mA 2*18.0V 2*24.1V ta70°C 双路 UL VDE CQC
FAPE3813104
2.80W 230V 67.0mA 2*24.0V 2*32.1V ta70°C 双路 UL VDE CQC
FAPE3813105
2.80W 115V 533mA 6.0V 8.0V ta70°C 单路 UL VDE CQC
FAPE3813106
2.80W 115V 356mA 9.0V 12.0V ta70°C 单路 UL VDE CQC
FAPE3813107
2.80W 115V 267mA 12.0V 16.0V ta70°C 单路 UL VDE CQC
FAPE3813108
2.80W 115V 214mA 15.0V 20.0V ta70°C 单路 UL VDE CQC
FAPE3813109
2.80W 115V 178mA 18.0V 24.1V ta70°C 单路 UL VDE CQC
FAPE3813110
2.80W 115V 134mA 24.0V 32.1V ta70°C 单路 UL VDE CQC
FAPE3813111
2.80W 115V 267mA 2*6.0V 2*8.0V ta70°C 双路 UL VDE CQC
FAPE3813112
2.80W 115V 178mA 2*9.0V 2*12.0V ta70°C 双路 UL VDE CQC
FAPE3813113
2.80W 115V 134mA 2*12.0V 2*16.0V ta70°C 双路 UL VDE CQC
FAPE3813114
2.80W 115V 107mA 2*15.0V 2*20.0V ta70°C 双路 UL VDE CQC
FAPE3813115
2.80W 115V 89.0mA 2*18.0V 2*24.1V ta70°C 双路 UL VDE CQC
FAPE3813116
2.80W 115V 67.0mA 2*24.0V 2*32.1V ta70°C 双路 UL VDE CQC
FAPE3813117
2.80W 2*115V 533mA 6.0V 8.0V ta70°C 三路 UL VDE CQC
FAPE3813118
2.80W 2*115V 356mA 9.0V 12.0V ta70°C 三路 UL VDE CQC
FAPE3813119
2.80W 2*115V 267mA 12.0V 16.0V ta70°C 三路 UL VDE CQC
FAPE3813120
2.80W 2*115V 214mA 15.0V 20.0V ta70°C 三路 UL VDE CQC
FAPE3813121
2.80W 2*115V 178mA 18.0V 24.1V ta70°C 三路 UL VDE CQC
FAPE3813122
2.80W 2*115V 134mA 24.0V 32.1V ta70°C 三路 UL VDE CQC
FAPE3813123
2.80W 2*115V 267mA 2*6.0V 2*8.0V ta70°C 四路 UL VDE CQC
FAPE3813124
2.80W 2*115V 178mA 2*9.0V 2*12.0V ta70°C 四路 UL VDE CQC
FAPE3813125
2.80W 2*115V 134mA 2*12.0V 2*16.0V ta70°C 四路 UL VDE CQC
FAPE3813126
2.80W 2*115V 107mA 2*15.0V 2*20.0V ta70°C 四路 UL VDE CQC
FAPE3813127
2.80W 2*115V 89.0mA 2*18.0V 2*24.1V ta70°C 四路 UL VDE CQC
FAPE3813128
2.80W 2*115V 67.0mA 2*24.0V 2*32.1V ta70°C 四路 UL VDE CQC
FAPE4214xx
5.0 115,230 104-833 6-24 7.7-30.8 - - UL VDE CQC
-
FAPE421429
5.0W 230V 833mA 6.0V 8.1V ta70°C 单路 UL VDE CQC
FAPE421430
5.0W 230V 556mA 9.0V 12.0V ta70°C 单路 UL VDE CQC
FAPE421431
5.0W 230V 417mA 12.0V 15.5V ta70°C 单路 UL VDE CQC
FAPE421432
5.0W 230V 334mA 15.0V 19.2V ta70°C 单路 UL VDE CQC
FAPE421433
5.0W 230V 278mA 18.0V 23.0V ta70°C 单路 UL VDE CQC
FAPE421434
5.0W 230V 208mA 24.0V 30.5V ta70°C 单路 UL VDE CQC
FAPE421435
5.0W 230V 417mA 2*6.0V 2*7.7V ta70°C 双路 UL VDE CQC
FAPE421436
5.0W 230V 278mA 2*9.0V 2*11.6V ta70°C 双路 UL VDE CQC
FAPE421437
5.0W 230V 208mA 2*12.0V 2*15.5V ta70°C 双路 UL VDE CQC
FAPE421438
5.0W 230V 167mA 2*15.0V 2*19.4V ta70°C 双路 UL VDE CQC
FAPE421439
5.0W 230V 139mA 2*18.0V 2*23.1V ta70°C 双路 UL VDE CQC
FAPE421440
5.0W 230V 104mA 2*24.0V 2*30.8V ta70°C 双路 UL VDE CQC
FAPE421441
5.0W 115V 833mA 6.0V 8.1V ta70°C 单路 UL VDE CQC
FAPE421442
5.0W 115V 556mA 9.0V 12.0V ta70°C 单路 UL VDE CQC
FAPE421443
5.0W 115V 417mA 12.0V 15.5V ta70°C 单路 UL VDE CQC
FAPE421444
5.0W 115V 334mA 15.0V 19.2V ta70°C 单路 UL VDE CQC
FAPE421445
5.0W 115V 278mA 18.0V 23.0V ta70°C 单路 UL VDE CQC
FAPE421446
5.0W 115V 208mA 24.0V 30.5V ta70°C 单路 UL VDE CQC
FAPE421447
5.0W 115V 417mA 2*6.0V 2*7.7V ta70°C 双路 UL VDE CQC
FAPE421448
5.0W 115V 278mA 2*9.0V 2*11.6V ta70°C 双路 UL VDE CQC
FAPE421449
5.0W 115V 208mA 2*12.0V 2*15.5V ta70°C 双路 UL VDE CQC
FAPE421450
5.0W 115V 167mA 2*15.0V 2*19.4V ta70°C 双路 UL VDE CQC
FAPE421451
5.0W 115V 139mA 2*18.0V 2*23.1V ta70°C 双路 UL VDE CQC
FAPE421452
5.0W 115V 104mA 2*24.0V 2*30.8V ta70°C 双路 UL VDE CQC
FAPE421453
5.0W 2*115V 833mA 6.0V 8.1V ta70°C 三路 UL VDE CQC
FAPE421454
5.0W 2*115V 556mA 9.0V 12.0V ta70°C 三路 UL VDE CQC
FAPE421455
5.0W 2*115V 417mA 12.0V 15.5V ta70°C 三路 UL VDE CQC
FAPE421456
5.0W 2*115V 334mA 15.0V 19.2V ta70°C 三路 UL VDE CQC
FAPE421457
5.0W 2*115V 278mA 18.0V 23.0V ta70°C 三路 UL VDE CQC
FAPE421458
5.0W 2*115V 208mA 24.0V 30.5V ta70°C 三路 UL VDE CQC
FAPE421459
5.0W 2*115V 417mA 2*6.0V 2*7.7V ta70°C 四路 UL VDE CQC
FAPE421460
5.0W 2*115V 278mA 2*9.0V 2*11.6V ta70°C 四路 UL VDE CQC
FAPE421461
5.0W 2*115V 208mA 2*12.0V 2*15.5V ta70°C 四路 UL VDE CQC
FAPE421462
5.0W 2*115V 167mA 2*15.0V 2*19.4V ta70°C 四路 UL VDE CQC
FAPE421463
5.0W 2*115V 139mA 2*18.0V 2*23.1V ta70°C 四路 UL VDE CQC
FAPE421464
5.0W 2*115V 104mA 2*24.0V 2*30.8V ta70°C 四路 UL VDE CQC
FAPE4816xx
10.0 115,230 208-1666 6-24 7.9-30.6 - - UL VDE CQC
-
FAPE481665
10.0W 230V 1666mA 6.0V 7.9V ta40°C 单路 UL VDE CQC
FAPE481666
10.0W 230V 1111mA 9.0V 12.0V ta40°C 单路 UL VDE CQC
FAPE481667
10.0W 230V 834mA 12.0V 14.7V ta40°C 单路 UL VDE CQC
FAPE481668
10.0W 230V 666mA 15.0V 19.2V ta40°C 单路 UL VDE CQC
FAPE481669
10.0W 230V 555mA 18.0V 22.9V ta40°C 单路 UL VDE CQC
FAPE481670
10.0W 230V 416mA 24.0V 30.6V ta40°C 单路 UL VDE CQC
FAPE481671
10.0W 230V 834mA 2*6.0V 2*8.1V ta40°C 双路 UL VDE CQC
FAPE481672
10.0W 230V 555mA 2*9.0V 2*11.6V ta40°C 双路 UL VDE CQC
FAPE481673
10.0W 230V 416mA 2*12.0V 2*15.7V ta40°C 双路 UL VDE CQC
FAPE481674
10.0W 230V 333mA 2*15.0V 2*19.5V ta40°C 双路 UL VDE CQC
FAPE481675
10.0W 230V 277mA 2*18.0V 2*23.5V ta40°C 双路 UL VDE CQC
FAPE481676
10.0W 230V 208mA 2*24.0V 2*30.0V ta40°C 双路 UL VDE CQC
FAPE481677
10.0W 115V 1666mA 6.0V 7.9V ta40°C 单路 UL VDE CQC
FAPE481678
10.0W 115V 1111mA 9.0V 12.0V ta40°C 单路 UL VDE CQC