PXF系列 非隔离款

点击展开条件搜索框
 • 产品型号

 • {/php}
 • 额定功率(W)

 • 输入电压(V)

 • 输出电流 (mA)

 • 输出电压(V)

 • 效率

 • 认证

 • 规格书

 • PF

 • 质保

 • 纹波

 • 调光方式

 • 外壳类型

 • 防护等级

 • 系列

PXF系列 非隔离款 筛选型号个数:共 2 个,请查看下方表格。

系列标题 额定功率(W) 输入电压(V) 输出电流 (mA) 输出电压(V) 效率 认证 规格书 PF 样品申请
PXF 非隔离电源
20-75W 220-240V 200-550mA 27-216 87.0%-94.0% - - -
-
PXF20W-67-C0350
20W 220-240V 200/250/300/350mA 27-67V 87.0% CCC CB CE ENEC
>0.9
PXF40W-133-C0350
40W 220-240V 200/250/300/350mA 50-133V 90.0% CCC CB CE ENEC
>0.9
PXF60W-200-C0350
60W 220-240V 200/250/300/350mA 84-200V 91.0% CCC CB CE ENEC
>0.9
PXF75W-216-C0550
75W 220-240V 350/400/500/550 90-216 94.0% CCC CB CE ENEC
>0.9
PXF-K 非隔离电源 支持色温调节
20-75W 220-240V 200-550mA 27-216V 87.0%-94.0% - - -
-
PXF20W-67-C0350-K
20W 220-240V 200/250/300/350mA 27-67V 87.0% CCC CB CE ENEC
>0.9
PXF40W-133-C0350-K
40W 220-240V 200/250/300/350mA 50-133V 90.0% CCC CB CE ENEC
>0.9
PXF60W-200-C0350-K
60W 220-240V 200/250/300/350mA 84-200V 91.0% CCC CB CE ENEC
>0.9
PXF75W-216-C0550-K
75W 220-240V 350/400/500/550 90-216V 94.0% CCC CB CE ENEC
>0.9

* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准

联系我们

 • 资料名称