AAC系列 DALI电源

点击展开条件搜索框
 • 产品型号

 • {/php}
 • 额定功率(W)

 • 输入电压(V)

 • 输出电流(mA)

 • 输出电压(V)

 • 效率

 • 认证

 • 规格书

 • PF

 • 质保

 • 纹波

 • 调光方式

 • 外壳类型

 • 防护等级

 • 系列

AAC系列 DALI电源 筛选型号个数:共 1 个,请查看下方表格。

系列标题 额定功率(W) 输入电压(V) 输出电流(mA) 输出电压(V) 效率 认证 规格书 PF 样品申请
AAC系列
20-40W 220-240V - - - - - >0.9
-
AAC020-C0650
20W 220-240V 300-650mA 27-42V 86.0% UKCA CCC CE ENEC - 0.9
AAC040-C1050
40W 220-240V 700-1050mA 27-42V 88.0% UKCA CCC CE ENEC - >0.9

* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准

联系我们

 • 资料名称